Out of Stock

Daarhve jïh dah Kasush / Sig-Britt Persson

Varenummer: ISBN 978 82 90625 67 7 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 67 7
Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne / Lære-og arbeidsbok på sørsamisk

123 s.

UTSOLGT  (nytrykk vurderes)

 

 

Tomt på lager

Beskrivelse

Beskrivelse

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh.
Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.
Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten kasusasse lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.


Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sydsamisk og passer kanskje fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus fungerer i sydsamisk.
Boka er utviklet etter initiativ av Elgå skole.
Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

  • Girjji / cd namma - Bok / cd tittel - Book / cd title + lohku / antall / quantity:

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.35 kg