Daarhve jïh dah Kasush / Sig-Britt Persson

Varenummer: ISBN 978 82 90625 67 7 Kategori: Stikkord:

ISBN 978 82 90625 67 7
Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne / Lære-og arbeidsbok på sørsamisk

123 s.

UTSOLGT  (nytrykk vurderes)

 

 

Beskrivelse

Beskrivelse

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh.
Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.
Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten kasusasse lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.


Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sydsamisk og passer kanskje fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus fungerer i sydsamisk.
Boka er utviklet etter initiativ av Elgå skole.
Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

  • Girjji / cd namma - Bok / cd tittel - Book / cd title + lohku / antall / quantity:

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.35 kg