Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa / Fredrik Prost

Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa / Fredrik Prost

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 93830 05 4 Kategori:

Govat ja dáiddalaš hábmen: Inga-Wiktoria Påve

ISBN 9788293830054
344 siiddu/sider    350 nok / 380 sek  (Sáddengolut lassin / Porto tilkommer)
© 2022 DAT

kr 350,00

Beskrivelse

Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa girjjis Fredrik Prost dieđut sámi árvvuid ja vásáhusaid birra mannet máŋgačuohte jagi maŋosguvlui áiggis. Su váldoberoštupmi lea sámi noaidegáriid, goavdáid, dutkat ja ođđasit dahkat. Su dutkamuš lea persovnnalaš muitalus mas oahpásmuvvat noaidegáriid historjái, ja mo dat čatnasa sápmelaš máilbmeoidnui ja luondduálbmoga áddejupmái.

Nu dat lea doloža rájis leamašan, ahte mii leat suddjen sámi kultuvrra siskkimus čiekŋaleamos áššiid. Buolvvas bulvii mii leat várrugasat guoddán dola mii siskkimusas orru, vai vierroolbmot eai olleš dasa. Gollegiella lea dego skáhppu mii várjala, mii sihkkarit doalvu min čiekŋaleamos dieđuid boahtteáigái. Gollegielas, bassi sániid ja cealkagiid siste, min máddariid viisodat orru. Gollegielas orru ja gollegillii ferte muitaluvvot, min dološ vuoiŋŋalašvuohta.

 

Lea balddonas juohkit iežas vásáhusaid ja persovnnalaš muitalusaid iežá olbmuide muhto mon lean čállinbarggus oaidnán, ahte dat lea buoremus vuohki čilget min árbevieru. Mu muitalus lea akta ovdamearka das got sáhttá leahkit, ii nu got ferte leahkit. Leat seamme ollu sierra muitalusat dáid áššiid birra dego leat olbmot. Juoga maid sáhttá lohkat lea, ahte min vuoiŋŋalaš árbi eallá dasa gii gullá min máddariid gáriid jiena ja mearrida čuovvut dan. Leŋges hearggi, sáhčal fatnasa! Dál mii vuolgit.

Govat ja dáiddalaš hábmen: Inga-Wiktoria Påve  www.ingawiktoriapave.com

Fredrik Prost (r. 1980) lea garraduojár gii boahtá Viikusjávrris mii lea unna giláš Vazáš čearus davimus Ruoŧas. Bajásšaddamis son oinnii soga ja iežá olbmuid čáppa dujiid ja duddjonmiella šattai. Boarrásit duojáriin son oahpai vuođu ja 1995 álggii 15-jahkásažžan ruovttus duddjot. Moadde jagi maŋŋil son váccii golbma jagi Sámiid oahpahusguovddažis Johkamohkis. 2001 son duddjui vuosttáš govadasa dahje noaidegári ja lea dan rájis dutkan sámi vuoiŋŋalaš árbevieru ja visot sámi guovlluid noaidegáriid. Beaivválaš barggus, dološ teavsttain ja boarrásit buolvvas son lea badjel 20 jagi háhkan dieđu min dološ bassi gáriid birra. Leŋges hearggi, Sáhčal fatnasa girjái son lea čohkken sihke dieđu ja muitalusaid min vuoiŋŋalaš árbbis. Luonddus son gávdná sihke ávdnasiid ja inspirašuvnna, duddjomii ja čállimii. www.fredrikprost.com

______________

I boken Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa skriver Fredrik Prost om samiske verdier og erfaringer som går flere hundre år tilbake i tiden. Hans hovedintresse har vært å samle kunskap og duddjot (gjøre) samiske trommer. Gjennom hans arbeide får vi en personlig fortelling om trommens historie, dens anknytning til samisk verdensanskuelse og naturfolks åndelige forståelse og hans åndelige reise.

Fredrik: www.fredrikprost.com

… sedan 2001 fördjupat mig i den samiska trumman. Jag gjorde då min första trumma. Jag har sedan den första trumman även gjort omfattande research och läst allt jag kommit över i ämnet. Jag har också gjort omfattande intervjuer med både forskare och äldre samer samt besökt museer runtom i Skandinavien för att studera gamla trummor. Allt detta mynnade ut i en utställning under Jokkmokks marknad 2017 med fyra trummor från fyra områden. Under utställningen uppmanade ett flertal samiska besökare mig att samla kunskapen om trumman i en bok. Tanken om en bok fanns sedan innan men nu kändes den ännu viktigare. Med detta arbete har jag en önskan att kunskapen om trumman åter ska bli allmän kännedom bland samer som en central del i vår kultur. Via diskussioner och samtal har jag förstått att en bok som denna, om det samiska andliga arvet på samiska för samer, är viktig för att vi på våra egna villkor ska kunna lyfta upp vårt andliga kulturella arv.

Jag skriver på nordsamiska eftersom språket och orden är väldigt viktiga, vi tar tillbaks inte bara trumman men även terminologin kring den. (Fredrik)

Boken er gjennomillustrert og designet av Inga-Wiktoria Påve.  www.ingawiktoriapave.com

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,989 kg
Dimensjoner 19,2 × 23,2 × 2,5 cm

Relaterte produkter