Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suvhtedh suvhtedh suv / Elen Kristina Utsi

Suvhtedh suvhtedh suv / Elen Kristina Utsi

Forfatter:Artist:

DATCD-72     © 2017 DAT

Suvhdeth suvhtedh suv

kr 150,00

Beskrivelse

Suvhtedh suvhtedh suv CD:e leah noerhtesaemiengieleste åarjelsaemiengielese jarkoestamme (Suga suga su).

CD:ine lea ohtje laavlomegærja gusnie leah 16 laavloeh.

Elen Kristina Utsi baakoegujmieh jïh tjoejine laavloeh jïh stååkedieh.

Arrangemente lea seamma goh Suga suga su Vardagsgruppine, beagkoes maanatjoejije Sveerjesne, mohte ånnetje jeatjhlaakan naan laavlosne.

CD:e maahtah gåatesne, maanagiertesne jïh skuvlesne goltelidh. Jallh jis sæjhta saemiengïelem jïh saemien maahtoeh lïeredh jïh nænnoestidh.

1   Suvhtedh suvhtedh suv
2   Daelie mijjieh libie laavloeminie
3   Tjaetsie
4   Tjïjhtje tjaebpies tjeehpes tjåktjah
5   Åvlan leah gåetiejuvrh
6   Gåstan lea onne bïenjetje
7   Skåajjen juvrh
8   Trabloeh vïerhtse
9   Soermelaavloe
10 Akte guelie vuaja
11 Krievvie lea gujht giedtesne
12 Madtjeles leam
13 Åhtehtsh
14 Onne Laara
15 Vuertedh stroehte-iehkedem
16 Nåå, nåå dellie

* * * * *

CD:en Suvhtedh suvhtedh suv er barnesanger på sørsamisk. Elen Kristina Utsi synger og rimer med ord og rytmer som inviterer og oppmuntrer til lek og læring gjennom musikk.

Eventyr, ordtak, rim, ramser og lek er en fin måte å nærme seg sang og musikk. Sangene er enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse og spille med ulike instrumenter.

CD:en passer både hjemme, i barnehagen, skole og ellers når man vil styrke og lære samisk språk og tradisjonskunnskap.

Sangene og musikken er den samme som Vardagsgruppen, kjent utgiver av barnemusikk i Sverige, hadde arrangert for CD:en Suga, suga su som utkom på nordsamisk i 1988.

Med CD-en følger et mini sanghefte med alle 16 sangene på sørsamisk.

Music recorded 1988, DATMC-6/DATCD-6 Suga suga su:
Tjoejehtamme/Recorded at Vardagsgruppens studio, Sandviken, 1988
Tjoejehdæjjah/Musicians: Backa Hans Eriksson, Anders Ågren, Kalle Nilsson
Darjoje/Producers: Tomas & Jujja Wieslander
Teknihkere/Sound engineers: Anders Herrlin & Roland Johansson

Vocal and additional music recorded 2015-2016:
Laavloje/vocal: Elen Kristina Utsi
Tjoejehdæjja/musician, darjoje/producer, teknihkere/sound engineer: Fred Endresen
Tjoejehtamme Studio Nordesne, Mussierisnie/Recorded at Studio Nord, Mosjøen
Jarkoestæjja/translation from North Sami into South Sami: Elen Kristina Utsi
Guvvieh/Illustrasjoner: Ánne Márge N Päiviö

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,071 kg

Relaterte produkter