Miesie Mavve / Madeleine Renhuvud

Miesie Mavve / Madeleine Renhuvud

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 90625 65 3 Kategori: Stikkord:

110 NOK

Out of stock — Utsolgt — Nohkan

Beskrivelse

Miesie Mavve vïdtjele juelkiej nelnie / Madeleine Renhuvud tjaalege jïh guvvie

Eannan Mavve daajra dennie gåersies tjaetsesne gællan.

– Viehkehth! Mavve tjåårve dan tjarke guktie ååjse. Idtji hov guhte satnem govlh. Mavve njuvveske johketjijstie njavvege jïh guhkiebasse johketjen vaavlan vååje.

Miesetje Mavve akten jueskies jïh bïegkes gïjrebiejjien vaerien bïevlesne sööhpedi. Dïhte akte tjetskehke lårhvan slibnehke gie dalla vualka veartasjidh. Dïhte dååjrehtse ietnie, aaltoe, pryövoe measam bïhkedidh, mohte læjhkan onne Mavve dåeriesmoeride gyöntoe. Mavve aarhtseste boltoe, johkese gahtja jïh Saajvi gåajkoe gyöntoe.

Madeleine Renhuvud gie gærjam tjaaleme jïh guvviedamme lea Mihten sijtesne byjjenamme. Båatsoejieleme lea iktest stoerre åesie sov jielemisnie orreme jïh skreejrehtimmieh destie veedtjeme. Daelie Madeleine lea ööhpehtæjja guvvie, tekstile jïh åarjelsaemiengïelesne jïh Falunisnie årroeminie.

Soptsese akten miesien perspektijveste gusnie deahpadimmie aarkebiejjeste lea heamturine båeries saemiej soptsesijstie jïh vaajesijstie, jïh daam pleenteme jïjtse nïekedassine jïh jïjtse dej soptsesh toelhkestamme.

Daate gærja lea skaehtie dah maanide mah jïjtje maehtieh lohkedh. Gærjesne nïekeds tjïelke guvvieh jïh unnebe maanide aaj daate luste juktie dah guvvieh jïh gïele tjïelke leah.

*   *   *

Reinkalven Mavve blir født en kald og forblåst vårdag på en barflekk i fjellet. Den er en nysgjerrig pjuskete nyfødt kalv som straks gir seg ut på eventyr. Den erfarne moren, simla, forsøker å veilede sin kalv men til tross for det havner lille Mavve i problemer. Mavve blir skremt av en ørn, ramler i en bekk og ender opp hos Sajvefolket.

Madeleine Renhuvud som har skrevet og illustrert boken har vokst opp i Mittådalen sameby. Reindriften har alltid vært en stor del av hennes liv og hun har hentet inspirasjon fra det miljøet. Madeleine arbeider nå som lærer i bilde, tekstil og sydsamisk og bor i Falun.

Fortellingen ses fra en reinkalvs perspektiv hvor hendelser fra hverdagen blandes med eventyr fra gamle samiske fortellinger og sagn, dette blandet med fantasi og egen fri tolkning av disse beretningene.

For de barn som selv kan lese er boken en skatt. Boken har fantasifulle rene bilder og er en visuell opplevelse også for mindre barn som lytter da figurene er enkle og uttrykkene klare.

 

ISBN 9788290625653
Maanagærja åarjelsaemiengïelesne / Barnebok på sørsamisk
Saemiengïelesne: Sig-Britt Persson

DAT 2011
23 sidor    130 SEK, 110 NOK

Boken utgiven på svenska Renkalven Mavve, ISBN 9788290625790, DAT, 2015

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,211 kg

Relaterte produkter