Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Daarhve jïh dah Kasush (2022) / Sig-Britt Persson

Daarhve jïh dah Kasush (2022) / Sig-Britt Persson

Forfatter:Artist:
Varenummer: ISBN 978 82 93830 03 0 Kategori: Stikkord:

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne / Lære-og arbeidsbok på sørsamisk

Ny utgave 2022.    Litt redigert bok av 1. utgave fra 2012 (ISBN 9788290625677)

126 s. 195 NOK

 

 

kr 195,00

Beskrivelse

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh.
Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.
Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten kasusasse lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.


Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer kanskje fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus fungerer i sørsamisk.
Boka er utviklet etter initiativ av Elgå skole.
Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

_____________________

Sig-Britt Persson:

Dåeredh Daarhvem kasusi bïjre lïeredh.

Daate barkoegærja edtja viehkine learohkidie årrodh gosse kasush lïeredh. Kasush joekoen vihkeles jis edtja saemien guarkedh jïh lïeredh. Barkoegærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan skuvlide, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman. Ij barkoegærjan naan buerkiestimmie lohkehtæjjide, juktie fïerhten kasusasse jïh lïerehtæmman vuesiehtamme maam darjodh. Golmelïhtsi-substantijvide ij man gellie lïerehtimmieh. Desnie barre vuesiehtamme guktie dïhte mubpien jïh gåalmeden vokaale sjædta jïh guktie dej gietjieh. Læjhkan lohkehtæjjah byöroeh dejtie kasusidie learoehkidie åvtelbodti buerkiestidh.

Barkoegærjan åssjalommesh Elgåen skuvlen ektine evtiedamme, lohkehtæjjine Krïhke Rensberg jïh Elin Fjellheim ektine. Joekoen buerie viehkiem jïh raeriem aaj åådtjeme lohkehtæjjeste Liv Karin Joma.

Manne vaajtelem daate barkoegærja viehkine dutnjien sjædta gosse kasusi bïjre lïeredh.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,333 kg
Dimensjoner 24 × 17,8 × 1 cm