Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Daarhve jïh dah Pronovmenh / Sig-Britt Persson & Christine Rensberg

Daarhve jïh dah Pronovmenh / Sig-Britt Persson & Christine Rensberg

Varenummer: ISBN 978 82 90625 87 5 Kategori: Stikkord:

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne / Lære-og arbeidsbok på sørsamisk
96 siiddu/sider    110 NOK

DAT 2017

kr 110,00

Beskrivelse

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh.

Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh gååvnesieh, jïehtegi jïh lohkeme-boelhketjigujmie.

Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealanskuvlen learoehkidie, voestes jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.

Madeleine Renhuvud gærjan guvvide dorjeme.


Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Daarhve jïh dah pronovmenh er en lære- og arbeidsbok om anvendelse av pronomen i sørsamisk med eksempler og forklaringer, samt lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan pronomen fungerer i sørsamisk.

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,289 kg

Relaterte produkter