Daarhve jïh dah Pronovmenh / Sig-Britt Persson & Christine Rensberg

Varenummer: ISBN 978 82 90625 87 5 Kategori: Stikkord:

110 NOK

  • Girjji / cd namma - Bok / cd tittel - Book / cd title + lohku / antall / quantity:

Beskrivelse

Beskrivelse

Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne.

Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh.

Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh gååvnesieh, jïehtegi jïh lohkeme-boelhketjigujmie.

Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealanskuvlen learoehkidie, voestes jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.

Madeleine Renhuvud gærjan guvvide dorjeme.


Lære-og arbeidsbok på sørsamisk.

Daarhve jïh dah pronovmenh er en lære- og arbeidsbok om anvendelse av pronomen i sørsamisk med eksempler og forklaringer, samt lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer fremst elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan pronomen fungerer i sørsamisk.

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

Etter ordningen om tildeling av gratis læremidler som Sametinget har etablert kan boka bestilles vederlagsfritt av grunnskoler i Norge som gir undervisning i sørsamisk språk.

Bestiller må dekke kostnadene for ekspedisjon og frakt.

Bestillingen sendes til dat@dat.net eller med bestillingsskjema. Oppgi skolens navn, leveringsadresse, fakturaadresse, referanse, antall elver og antall bøker.

Bestill boken i bestillingsskjema eller send e-post til / Dingo girjji diŋgonskoviin dahje sádde e-poastta / Order the book from: dat@dat.net

ISBN 9788290625875
Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne / Lære-og arbeidsbok på sørsamisk
96 siiddu/sider    120 SEK, 110 NOK

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.289 kg